AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ V ORGANIZACI PROVOZU ZS

Aktuální opatření v organizaci provozu Zimního stadionu Plzeň v rámci onemocnění Covid – 19 na základě usnesení Vlády ČR ze dne 10. 5. 2021 č. 448 a Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 5. 2021

Protiepidemiologická opatření proti coronaviru v naší zemi i nadále pokračují, jejich zásah je prakticky do všech možných odvětví život, sport nevyjímaje.

Na základě Usnesení vlády ze dne 10.5.2021 č. 448 a Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.5.2021 dochází s účinností ode dne 17. 5.2021 00:00 hodin k rozvolnění v oblasti užívání vnitřních a venkovních sportovišť:

 • sportování ve vnitřních prostorech
  • provoz zařízení nebo poskytování služby ve vnitřních prostorech za přítomnosti nejvýše 10 osob, 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, ne více než 2 osoby ve skupině
  • všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky testování s výjimkou dětí mladších 6 let věku, jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti
  • přítomnost veřejnosti v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., jezakázáno
  • provoz zařízení se řídí režimovým opatřením ZS
 • sportování na venkovních sportovištích
  • na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště
  • ve skupinách nejvýše 30 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.)
  • subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy;
  • účastník sportovní přípravy, s výjimkou dítěte do 6 let věku, před zahájením sportovní přípravy předloží čestné prohlášení o negativním výsledku testu na Covid -19
  • subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky nebo účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě

 • vstup do všech prostor Zimního stadionu Plzeň pouze se zakrytým obličejem respirátorem, za dodržování rozestupů a hygieny rukou
 • restaurace otevřena v pracovní dny od 10 do 14 hodin formou výdejního okénka (přístupné po točitém schodišti vedle recepce arény)

Příloha:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 5.2021