Režimová opatření

Režimová opatření provozu Zimního stadionu Plzeň od 28. 7. 2021

Na základě rozhodnutí provozovatele Zimního stadionu Plzeň a vedení klubu se s platností do 31. 8. 2021 stanovují následující režimová opatření pro vnitřní prostory. Režimová opatření jsou stanovena v souladu s aktuálními Mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

Pro vnitřní prostory sportoviště – Zimní stadion platí následující režimová opatření:

A. Hráči (mládež, Akademie)
1. každý hráč před vstupem do zimního stadionu (při prvním tréninku sportovní přípravy) předloží trenérovi potvrzení o negativní výsledku PCR testu na Covid – 19, který nesmí být starší 72 hodin, netýká se dětí do dovršení věku 6 let
2. od druhého týdne sportovní přípravy zatím do 31. 8. 2021 bude trenér kontrolovat ve frekvenci jedenkrát za 7 dní splnění podmínek Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví u každého hráče účastnící se sportovní přípravy, že:
a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu

viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o

provedeném očkování

d) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění cCvid-19
e) absolvoval v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného

jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2

B. Vstup na tréninky – veřejnost
1. Vstup veřejnosti do hlediště a zázemí (šatny) obou hal na tréninky je zakázán, výjimku mají pouze následující kategorie při dodržení stanovených podmínek:
Bruslička a základna
- povolen doprovod (1 osoba) do zázemí a do hledištěpři splnění podmínek pro vstup do vnitřních prostor:
3.třída
- povolen doprovod (1osoba) pouze do zázemí(pomoc s oblékáním a obutím) při splnění podmínek pro vstup do vnitřních prostor:
4. a 5.třída
- povolen vstup 4 určených osob pouze do zázemí(pomoc se zavazováním bruslí) při splnění podmínek pro vstup do vnitřních prostor

Podmínky pro vstup do vnitřních prostor:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnostviru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním

certifikátem o provedeném očkování

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19
e) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného

jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2

f) mít zakrytá ústa a nos respirátorem

C. Vstup na zápasy mládeže (akce) – veřejnost

Na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, stanovené podmínky Mimořádného opatření MZ, a to:

osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování
osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19
osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2
osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

Organizátor akce (utkání mládeže) je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna organizátorovi akce splnění podmínek aktuálního Mimořádného opatření MZ prokázat.

Kontrolu jsou oprávněni provádět pořadatelská služba, recepční služba I. ledové plochy a ostraha II. ledové plochy.

V případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na akci.

Osoba účastnící se akce (utkání mládeže):

je povinna mít zakrytá ústa a nos po celou dobu akce (utkání mládeže) respirátorem
dodržovat rozestupy
všichni účastníci musí sedět.
D. Vstup do zázemí a účast na sportovním utkání – hostující tým

Při vstupu do vnitřních prostor zimního stadionu (obě haly) je hostující tým povinen:

předložit na recepci/vrátnici haly, kde se utkání odehraje, jmenný seznam hráčů včetně realizačního týmu (jméno a příjmení) a kontaktní osoby (jméno, příjmení, telefonní číslo) s potvrzením splnění podmínek Mimořádného opatření Ministerstva pro sportovní utkání pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví,
použít desinfekci,
mít zakrytá ústa a nos respirátorem (ochrana dýchacích cest nemusí být pouze při výkonu sportovní činnosti).

Dle Mimořádného opatření MZ je organizátor povinen před zahájením účasti na utkání splnění podmínek kontrolovat a hostující tým je povinen splnění podmínek prokázat. V případě, že hostující tým neprokáže splnění daných podmínek, provozovatel neumožní účast hostujícího týmu na utkání.

Za HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929

JUDr. František Mynařík,v.r., ředitel Zimního stadionu Plzeň

Jaroslav Špaček, v.r., manažer mládeže