Bilance s HC Energie Karlovy Vary

59. kolo TV, ne 6. 3. 2022
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
44. kolo, TV, pá 21. 1. 2022
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
29. kolo, pá 3. 12. 2021
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
14. kolo TV, čt 14. 10. 2021
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
46. kolo, pá 19. 2. 2021
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
7.TV, út 26. 1. 2021
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
33.TV, pá 8. 1. 2021
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
20. kolo, ne 22. 11. 2020
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
44.TV, út 11. 2. 2020
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
31., so 28. 12. 2019
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
18., pá 15. 11. 2019
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
5., so 28. 9. 2019
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
52., pá 8. 3. 2019
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
39. TV, ne 27. 1. 2019
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
26., ne 9. 12. 2018
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
13., pá 26. 10. 2018
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
Přát., čt 9. 8. 2018
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
50. kolo, ne 26. 2. 2017
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
37. kolo, ne 8. 1. 2017
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
24. kolo, pá 25. 11. 2016
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
11. kolo, ne 9. 10. 2016
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
40. kolo, út 26. 1. 2016
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
27. kolo, pá 11. 12. 2015
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
14. kolo, ne 25. 10. 2015
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
1. kolo, pá 11. 9. 2015
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
přát., čt 20. 8. 2015
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
přát., út 11. 8. 2015
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
42. TV, út 27. 1. 2015
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
29. kolo, pá 12. 12. 2014
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
16. kolo, ne 26. 10. 2014
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
3. TV, út 16. 9. 2014
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
přát., út 2. 9. 2014
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
přát., čt 7. 8. 2014
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
Přát., čt 20. 2. 2014
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
45. kolo, ne 2. 2. 2014
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
32. kolo, čt 26. 12. 2013
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
19. kolo, st 13. 11. 2013
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
6. kolo, pá 27. 9. 2013
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
43. kolo, pá 25. 1. 2013
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
30. kolo, ne 9. 12. 2012
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
17. TV, ne 28. 10. 2012
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
4. kolo, ne 23. 9. 2012
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
45. kolo, út 31. 1. 2012
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
32. kolo, st 23. 11. 2011
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
19. kolo, pá 4. 11. 2011
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
6. TV, čt 29. 9. 2011
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
přát., út 9. 8. 2011
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
40. kolo, pá 14. 1. 2011
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
27. kolo, pá 3. 12. 2010
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
14. TV, pá 22. 10. 2010
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
1. kolo, pá 17. 9. 2010
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
TsC4, út 24. 8. 2010
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
50. kolo, út 9. 2. 2010
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
37. kolo, út 5. 1. 2010
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
24. kolo, ne 15. 11. 2009
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
11. TV, pá 2. 10. 2009
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
přát, čt 3. 9. 2009
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
přát, út 11. 8. 2009
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
43. kolo, ne 18. 1. 2009
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
30. kolo, ne 7. 12. 2008
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
17. kolo, ne 19. 10. 2008
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
4. kolo, út 16. 9. 2008
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
přát., pá 5. 9. 2008
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
přát., út 12. 8. 2008
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
45. kolo, pá 25. 1. 2008
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
32. kolo, ne 23. 12. 2007
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
19. kolo, ne 4. 11. 2007
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
6. kolo, pá 28. 9. 2007
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
50. kolo, pá 16. 2. 2007
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
37. kolo, út 2. 1. 2007
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
24. kolo, ne 19. 11. 2006
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
11. kolo, so 7. 10. 2006
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
přát., út 15. 8. 2006
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
přát., út 1. 8. 2006
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
45. kolo, ne 29. 1. 2006
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
32. kolo, so 10. 12. 2005
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
19. kolo, pá 28. 10. 2005
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
6. kolo, pá 23. 9. 2005
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
přát., út 6. 9. 2005
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
46. kolo, ne 6. 2. 2005
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
33. kolo, ne 26. 12. 2004
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
20. kolo, út 2. 11. 2004
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
7. kolo, ne 26. 9. 2004
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
přát., čt 26. 8. 2004
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
přát., pá 6. 8. 2004
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
49. kolo, so 21. 2. 2004
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
36. kolo, ne 4. 1. 2004
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
23. kolo, ne 16. 11. 2003
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
10. kolo, ne 5. 10. 2003
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
přát., ne 7. 9. 2003
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
46. kolo, so 15. 2. 2003
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
33. kolo, pá 27. 12. 2002
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
20. kolo, út 12. 11. 2002
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
7. kolo, ne 29. 9. 2002
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
čt 29. 8. 2002
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
ne 4. 8. 2002
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
41. kolo, pá 18. 1. 2002
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
28. kolo, ne 2. 12. 2001
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
2. kolo, út 27. 11. 2001
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
15. kolo, pá 19. 10. 2001
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
44. kolo, út 13. 2. 2001
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
31. kolo, pá 8. 12. 2000
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
18. kolo, ne 29. 10. 2000
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
5. kolo, ne 17. 9. 2000
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
40., pá 28. 1. 2000
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
27., ne 5. 12. 1999
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
14., út 19. 10. 1999
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
1., pá 10. 9. 1999
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
50., pá 12. 3. 1999
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
37., čt 21. 1. 1999
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
24., čt 26. 11. 1998
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
11., pá 9. 10. 1998
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
45. kolo, pá 27. 2. 1998
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
32. kolo, út 9. 12. 1997
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
19. kolo, ne 26. 10. 1997
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
6. kolo, čt 18. 9. 1997
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
20., ne 12. 1. 1969
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
5., ne 10. 11. 1968
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
27., ne 18. 2. 1968
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
20., st 24. 1. 1968
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
13., so 16. 12. 1967
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
6., út 21. 11. 1967
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
27., ne 19. 2. 1967
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
20., st 25. 1. 1967
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
13., ne 18. 12. 1966
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
6., st 23. 11. 1966
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
9., ne 8. 1. 1956
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
2., so 19. 11. 1955
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
12., ne 30. 1. 1955
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
5., so 27. 11. 1954
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
8., ne 24. 1. 1954
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
3., st 2. 12. 1953
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
10., ne 11. 1. 1953
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
3., ne 23. 11. 1952
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
6., ne 9. 12. 1951
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
1., so 3. 11. 1951
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary
Baráž, st 28. 2. 1951
HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň
4., ne 1. 1. 1111
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary