Bilance s I. ČLTK Praha

16., ne 9. 1. 1972
I. ČLTK Praha - HC Škoda Plzeň
1., ne 31. 10. 1971
HC Škoda Plzeň - I. ČLTK Praha
21., st 15. 1. 1969
I. ČLTK Praha - HC Škoda Plzeň
6., st 13. 11. 1968
HC Škoda Plzeň - I. ČLTK Praha
PD8, st 10. 2. 1965
I. ČLTK Praha - HC Škoda Plzeň
PD3, ne 24. 1. 1965
HC Škoda Plzeň - I. ČLTK Praha
16., ne 22. 11. 1964
HC Škoda Plzeň - I. ČLTK Praha
5., st 14. 10. 1964
I. ČLTK Praha - HC Škoda Plzeň
17., st 22. 1. 1958
I. ČLTK Praha - HC Škoda Plzeň
6., čt 28. 11. 1957
HC Škoda Plzeň - I. ČLTK Praha
24., st 13. 3. 1957
HC Škoda Plzeň - I. ČLTK Praha
11., so 22. 12. 1956
I. ČLTK Praha - HC Škoda Plzeň
12., čt 16. 2. 1956
I. ČLTK Praha - HC Škoda Plzeň
5., st 7. 12. 1955
HC Škoda Plzeň - I. ČLTK Praha
14., ne 6. 2. 1955
I. ČLTK Praha - HC Škoda Plzeň
7., so 4. 12. 1954
HC Škoda Plzeň - I. ČLTK Praha
Baráž, ne 18. 2. 1951
HC Škoda Plzeň - I. ČLTK Praha