Bilance s I. ČLTK Praha

16., ne 9. 1. 1972
I. ČLTK Praha - HC Škoda Plzeň
21., st 15. 1. 1969
I. ČLTK Praha - HC Škoda Plzeň
PD8, st 10. 2. 1965
I. ČLTK Praha - HC Škoda Plzeň
5., st 14. 10. 1964
I. ČLTK Praha - HC Škoda Plzeň
17., st 22. 1. 1958
I. ČLTK Praha - HC Škoda Plzeň
11., so 22. 12. 1956
I. ČLTK Praha - HC Škoda Plzeň
12., čt 16. 2. 1956
I. ČLTK Praha - HC Škoda Plzeň
14., ne 6. 2. 1955
I. ČLTK Praha - HC Škoda Plzeň