Etický kodex

Etický kodex člena RPHA, sezóna 2018/19

Statut člena RPHA

Statut člena Akademie, tím veškeré nabízené výhody a benefity ze strany klubu z tohoto statutu vyplývající, získá pouze hráč, který splní tyto podmínky:

• bude v dané sezóně v kádru extraligového družstva dorostu, nebo juniorů HC Plzeň 1929,
• bude v dané sezóně studentem aktivně studujícím SŠ, tedy studentem řádného denního studia a/, nebo absolventem středního vzdělání,neopakuje víc jak jeden ročník,
• bude ve škole v pololetí i na konci školního roku hodnocen stupněm PROSPĚL. Nesmí být v pololetí ani na konci školního roku celkově hodnocen stupněm NEPROSPĚL (ani v jednom předmětu nesmí být hodnocen stupněm NEDOSTATEČNÝ), nebo NEHODNOCEN. Pokud bude mít z opodstatněných důvodů odloženou klasifikaci, musí ihned po splnění dodat výsledky klasifikace školnímu koordinátorovi,
• bude mít ve škole minimálně 70 % docházku. K výjimečným případům a případům dlouhodobé absence (zranění, nemoc) bude přistupováno individuálně,
• nesmí mít v pololetí ani na konci školního roku žádné neomluvené hodiny,
• bude ve škole v pololetí i na konci školního roku z chování hodnocen pouze stupněm VELMI DOBRÉ. Nesmí být hodnocen stupněm USPOKOJIVÉ, nebo NEUSPOKOJIVÉ,
• zaplatí roční nadační příspěvek ve výši 2 000 Kč, • stvrdí svým podpisem tohoto Etického kodexučlena RPHA své členství v RPHA. Po dosažení plnoletosti tak učiní samotný hráč, u hráčů mladších 18 let zákonný zástupce hráče,

Výhody člena RPHA

Hráč, který bude členem Akademie, bude mít mnoho výhod a benefitů. Tyto budou jak ze strany klubu, tak i ze strany ostatních subjektů podílejících se na provozu Akademie: města Plzeň, Plzeňského kraje a ČSLH.

• podle kategorie dostane zdarma stanovený počet nových holí: ELD - 7, JUN - 15 ks na sezónu. Brankáři dostanou brankářské hole podle kategorie ELD - 7,JUN - 15 ks na sezónu. Hole musí použít pouze pro svoji potřebu, jinak je povinen je vrátit klubu. V případě, že hráč chce hrát se svými vlastními holemi, nahlásí tuto skutečnost hospodáři Akademie a klub mu hole neposkytne. Zlomenou hůl vždy odevzdá, kvůli evidenci, hospodáři Akademie a dostane místo ní novou,
• dostane zdarma brusle, helmu, chrániče ramen, loktů, holení, kalhoty, rukavice. Podle potřeby dostane hráč další nové kusy výstroje a výzbroje vždy až po odevzdání těch starých. Hráč je tedy povinen rozbitou či poškozenou výstroj a výzbroj vždy vrátit klubu. V případě, že hráč chce hrát ve vlastní části výstroje, nahlásí tuto skutečnost hospodáři Akademie a klub mu ji neposkytne. Brankáři budou zdarma vybavení výstrojí a výzbrojí podle potřeby. Vše bude evidováno v Kartě hráče. Ostatní drobné vybavení a části výstroje si hradí hráč sám,
• bude zdarma vybaven oblečením na přípravu mimo led (tepláková souprava, kraťasy,šusťákovka, 2 x tričko s krátkým rukávem) a na zimní období zimní bundou a kulichem. Za zvýhodněnou cenu bude mít k dispozici sportovní obuv a ponožky, ribana, další trička, funkční zimní čepici a další, vždy jen ale podleaktuálnínabídky dodavatele,
• pokud bude hráč vybrán, bude navíc zařazen na speciální trénink Akademie na ledě,
• zdarma bude moci využívat městskou dopravuod 1. 9. 2018 do 30. 4. 2019, po zajištění od Města Plzeň,
• bude mít v sezóně (září – březen) zdarma 4 x v týdnuk dispozici večeři na zimním stadionu. Vždy po tréninkovém procesu daného dne bude společná týmová večeře. Toto jídlo bude povinné pro všechny členy Akademie, mimo hráčů ubytovaných v DM,
• v měsících květnu, červnu, červenci a srpnu bude mít možnost se stravovat v restauraci na stadionu, na vlastní náklady,
• bude mít zdarma zajištěno stravování po venkovních zápasech,
• v závodním období bude moci zdarma využívat služeb maséra, fyzioterapeuta a regenerační procedury přímo na zimním stadionu, • v případě zranění bude moci využívat služeb smluvního lékaře ve FN Plzeň, vždy je nutno nejdříve informovat trenéra dané kategorie, který bude lékaře následně kontaktovat,
• před sezonou zdarma absolvuje povinnou zdravotní prohlídku a testování ČSLH, v kategoriiJUN také zátěžové testy,
• podle potřeby může hráč kdykoliv využívat venkovní hřiště, střelnici a rozcvičovnu,
• podle potřeby může hráč kdykoliv využívat prostory studovny v tiskovém středisku.

Povinnosti člena RPHA

Tím, že se hráč stane členem Akademie, se zavazuje k tomu, že bude:

• vždy čtvrtletně vykazovat prospěch, zameškané hodiny a chování, a to k 15. 5. 2018 a 15. 11. 2018,kdy hráč sám a bez vyzvání odevzdá školnímu koordinátorovivýpis prospěchu a zameškaných hodin (stačí vyfotit mobilem a poslat navozobule@hcplzen.cz).Formulář bude ke stažení na stránkách Akademie, nebo si ho hráč vyžádá u trenéra dané kategorie,
• nejdéle do 5 dnů po termínu vysvědčení odevzdávat školnímu koordinátorovi kopii obou stran pololetního i závěrečného vysvědčení (stačí vyfotit mobilem a poslat navozobule@hcplzen.cz).Pokud hráč neodevzdá průběžné školní výsledky, nebo vysvědčení k výše uvedeným termínům, bude to považováno za nesplnění podmínek Akademie, tudíž ztráty statutu člena RPHA se všemi důsledky z toho vyplývajícími,
• ihned řešit problematické situace ve škole se školním koordinátorem,
• ihned řešit problematické situace ve svém družstvu s trenéry, popř. se šéftrenérem,
• svým jednáním a chováním nejen na stadionech, ale i na veřejnosti a ve škole, vzorně reprezentovat sebe i klub HC Plzeň 1929,
• nosit týmové oblečení na zápasy, popř. na jiné klubem pořádané, ale v rámci možností i na ostatní veřejné, akce.

Ztráta statutu člena RPHA

• hráč, který z jakéhokoliv důvodu v pololetí/nebo na konci školního rokuztratí statut člena Akademie, se bude podílet na výdajích klubu na hráče uhrazenímpololetních klubových členských příspěvků ve výši 6 500kč.Pokud nesplní podmínky v obou pololetích školního roku, zaplatí celkem 13 000 Kč/sezónu, což odpovídá obvyklým členským příspěvkům klubu HC PLZEŇ 1929,
• pokud bude hráč z nějakého předmětu ve škole průběžně klasifikován stupněm NEDOSTATEČNÝ, dostane 3 týdenní lhůtu na nápravu. Pokud bude mít nižší než70 %, docházku do školy,nebude klubem ze školyuvolňován na ranní tréninkya nebude uvolňován ani z odpoledního vyučování do doby, než si vše doplní, napraví a nahradí. Ranní tréninky, nebo uvolnění z odpoledního vyučovánínesmí být na úkor školní docházky, či prospěchu. Pokud bude problém přetrvávat, bude se na trenérské i správní radě Akademie řešit jeho zápasové vytížení, materiální a logistická podpora, či dokonce samotný statut člena Akademie,
• hráč, který v pololetí, nebo na konci školního roku, ztratí statut člena Akademie,může ztratit výhody poskytované klubem (hokejky a výstroj, stravovací program, ubytování a stravování na internátu, omezení herní a tréninkové praxe),
• v případě, že si hráč neplní školní povinnosti a studuje na soukromé Sportovní a podnikatelské střední škole a má slevu na školném, bude škole hradit školné v plné výši.
• při závažnějším porušení tohoto kodexu, lidských práv, Školního řádu, či Vnitřního řádu DM, může být hráč, v krajním případě, vyloučen z Akademie.

Ubytování a stravování členů RPHA v Domově mládeže

Klub zajistí zdarma ubytování a stravování hráčům mimo region, kteří jsou v kádru ELD, JUN. To budepro sezónu 2018/2019zajištěnov Domově mládeže SPŠ dopravní v Karlovarské ul.

• hráči, kteří budou v Domově mládeže ubytováni, se řídí Vnitřním řádem Domova mládeže a zároveň předpisy a pokyny RPHA,
• hráči budou mít zajištěnu stravu ve formě snídaní, obědů(obědy zajištěny pouze na DM)a večeří. Snídaně a večeře jsou zajištěnyv jídelně DM, obědy si hráči musí zajistit buď sami ve škole, kde studují, nebo na ně chodit na DM. Nebudou tedy zahrnuti do systému stravování po tréninkovém dni na zimním stadionu.

Aktuálně na webu

Deváťáci v přípravě

Deváťáci v přípravě! Trenér Pejchar: Máme s kluky rozdělanou práci a je čas ji dokončit!

Dominik Pavlát #39

Mám jméno i číslo po Haškovi, jiná možnost ani nebyla, směje se Dominik Pavlát

Rozhovor Martin Straka

Martin Straka si váží nové spolupráce s Autocentrem Jan Šmucler a věří v další dohody. Jak vidí formát extraligy?