Akreditace na jednotlivé zápasy

Typ akreditace:
akreditaci pro TV vyřizuje společnost BPA

Pravidla akreditace HC Škoda Plzeň pro sezonu 2023/24

1. Výklad pojmů:

1. Pro účely těchto akreditačních podmínek se rozumí:

1. „Akreditace“ je oprávnění, které podle těchto pravidel akreditace umožňuje vstup do pořadatelem vyhrazených prostor LOGSPEED CZ Arény k pořízení písemného zpravodajství za účelem jeho šíření v periodickém tisku v souladu se zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (dále jen Tiskový zákon).

2. „Akreditační průkaz“ je tzv. PRESS karta, dokládající udělení akreditace oprávněnému uchazeči. Každá akreditovaná osoba má nárok na obdržení jednoho akreditačního průkazu.

3. „Akreditovanou osobou“ je oprávněný uchazeč, jenž je držitelem platného akreditačního průkazu uděleného v souladu s těmito pravidly akreditace.

4. „Oprávněným uchazečem“ je osoba oprávněná k vydávání periodického tisku podle tiskového zákona.

5. „Publikováním“ se rozumí šíření zpravodajství či komentářů o utkáních nebo soutěžích v periodickém, neperiodickém tisku a na zpravodajských webových portálech.

6. „Tiskovou konferencí“ se myslí oficiální tisková konference pořádaná v souvislosti s utkáním.

7. „Utkáním“ se rozumí každé hokejové utkání Tipsport extraligy ledního hokeje včetně Generali play off. Pro potřeby těchto pravidel akreditace se utkáním také rozumí veškeré dění v LOGSPEED CZ Arényě v období dvě hodiny před úvodním vhazováním a jednu hodinu po skončení utkání.

2. Rozsah působnosti Pravidel akreditace

1. Tato pravidla akreditace se vztahují na tyto domácí zápasy: přípravná utkání, utkání Tipsport extraligy ledního hokeje v sezoně 2022/23 včetně Generali Česká play off.

3. Práva a povinnosti akreditovaných osob

1. Akreditovaná osoba je oprávněna pořizovat písemný či zvukový záznam z utkání a tiskové konference bez omezení délky takového záznamu.

2. V rámci akreditace jsou ke vstupu do pořadatelem vyhrazených prostor LOGSPEED CZ Arény či jinak souvisejících prostor klubu HC Škoda Plzeň oprávněny pouze ty akreditované osoby, v jejichž náplni práce je publikování, případně fotografování (dále jen „Akreditovaní novináři“).

3. Akreditovaní novináři a fotografové jsou povinni prokázat se pořadateli utkání, případně zástupci klubu HC Škoda Plzeň, platným akreditačním průkazem vydaným HC Škoda Plzeň nebo od BPA (platí pouze pro TV přenosy). Je jim zakázáno mít na sobě výrazné klubové oblečení (hokejový dres, šála apod.).

4. Akreditovaní novináři jsou oprávněni k přístupu do PRESS centra po předložení platného novinářského průkazu s následujícími podmínkami:

1. Akreditovaní novináři s označením „PRESS A“ mají nárok využít v PRESS centru míst v prvních dvou řadách a mají přednostní právo na místo na tribuně.

2. Akreditovaní novináři s označením „PRESS B“ mají nárok využít v PRESS centru míst a přístup na tribunu v případě, že nedojde k zaplnění míst novináři s PRESS A.

5. Akreditovaní novináři a fotografové jsou oprávněni k přístupu do míst k fotografování a do PRESS centra předložení platného novinářského průkazu s následujícími podmínkami:

1. Akreditovaní fotografové „FOTO“ mají nárok využít míst mezi střídačkami, u ledové plochy a míst určených pro fotografy na tribuně. V PRESS centru je pro fotografy určená poslední řada od stolů určených pro trenéry.

6. Akreditovaní novináři jsou povinni se při vstupu do prostor HM Arény a po celou dobu zdržování se v prostorech haly a bezprostředním okolí řídit pokyny pořadatelů nebo oprávněných pracovníků klubu HC Škoda Plzeň.

7. Zpravodajství či komentář z utkání či tiskové konference, nebo jakákoliv jeho část, pořízené akreditovanou osobou smí být použit pouze publikováním v periodickém tisku, na zpravodajském webovém serveru nebo v rozhlasovém vysílání takovéto akreditované osoby.

8. Akreditované osoby nejsou oprávněny bez souhlasu společnosti BPA sport marketing, a. s. pořizovat ani publikovat jakékoliv video záznam z utkání, z LOGSPEED CZ Arény v průběhu utkání či z tiskové konference. Pořadatel utkání je oprávněn odepřít akreditované osobě vstup do LOGSPEED CZ Arény, pokud bude vybavena technikou, která neslouží výhradně k jeho práci, tedy k pořízení audio záznamů rozhovorů či statických snímků.

9. Na základě akreditace je akreditovaná osoba oprávněna pořizovat rozhovory s hráči, trenéry nebo jinými činovníky HC Škoda Plzeň v prostorách LOGSPEED CZ Arény.

10. Akreditovaný novinář (redaktor) se zavazuje ve svém zpravodajství používat oficiální název klubu HC Škoda Plzeň. Při nerespektování tohoto pravidla si klub vyhrazuje právo k odejmutí akreditace.

11. V rámci publikování Utkání je Akreditovaná osoba povinna používat oficiální názvy soutěže, případně loga soutěže, v rámci které se utkání koná, a oficiální názvy jednotlivých klubů, a to pro příslušnou soutěž nebo klub vždy alespoň jednou v každém zpravodajství nebo komentáři.

4. Udělení akreditace

1. Celosezonní akreditace může být udělena pouze oprávněnému uchazeči na základě poslání přes elektronický formulář na adrese www.hcplzen.cz/press.asp nebo jeho žádosti doručené na e-mail media@hcplzen1929.cz do 30. září 2022 a je platná pouze na základní část Tipsport extraligy.

2. Jednorázová akreditace může být udělena pouze oprávněnému uchazeči na základě poslání jeho žádosti přes elektronický formulář na adrese www.hcplzen.cz/press.asp nebo jeho žádosti doručené na e-mail media@hcplzen1929.cz nejpozději 24 hodin před startem daného utkání.

3. V žádosti o akreditaci je oprávněný uchazeč povinen uvést název zastupovaného média, jméno, příjmení, typ akreditace (píšící / rozhlas / TV), telefonický kontakt na redakci, e-mail a případně fax.

4. Akreditace jsou vydávány v maximálním počtu:

1. 1 ks pro píšící novináře na redakci (lze po oboustranné dohodě navýšit)

2. 1 ks pro fotografa na redakci (lze pouze po oboustranné dohodě navýšit)

3. 1 ks pro pracovníky rozhlasových stanic (netýká se rozhlasových stanic smluvně vázaných s klubem HC Škoda Plzeň)

5. Součástí akreditace musí být oficiální kontakt na redakci pro možnost ověření zaslaných údajů.

6. Akreditovaný fotograf musí být při vstupu do LOGSPEED CZ Arény vybaven vestou, se kterou mu bude umožněn vstup na místa pro fotografy. Každý fotograf je povinen si tuto vestu obléci. O foto vestu lze požádat s předstihem na mailu media@hcplzen1929.cz spolu se žádostí o akreditaci. Vestu je nutné po utkání vrátit na recepci LOGSPEED CZ Arény.

7. Z důvodu omezené kapacity míst pro pracovníky sdělovacích prostředků, zejména při udělování celosezonních akreditací, jsou upřednostněni pracovníci sdělovacích prostředků s celostátní působností a dále pak pracovníci sdělovacích prostředků, které jsou v obchodním vztahu s HC Škoda Plzeň a pracovníci sdělovacích prostředků, které jsou oficiálními partnery Tipsport extraligy ledního hokeje.

8. Akreditace jsou k vyzvednutí 1 hodinu před utkáním na recepci LOGSPEED CZ Arény.

9. Akreditace nejsou udělovány amatérským či hobby redaktorům a fotografům.

5. Udělení akreditace pro televizní média

1. Akreditace pro televizní média řeší a vystavuje výhradně BPA, a to nejen pro celorepublikové, ale i pro regionální televize.

2. Udělení akreditace je podmíněno úhradou akreditačního poplatku a podpisem akreditačních podmínek ošetřujících uvádění oficiálního názvu soutěže i klubů během každého zpravodajství.

3. Výhradní právo BPA sport marketing a. s. na udílení akreditací novinářům televizních společností je ošetřeno ve smlouvě APK LH × BPA sport marketing a.s.,

6. Následky porušení akreditačních podmínek

1. V případě závažného porušení těchto pravidel akreditace a povinností z nich vyplývajících je HC Škoda Plzeň oprávněna jednostranně zrušit udělenou akreditaci a odebrat akreditační průkaz. Zrušením akreditace ze strany HC Škoda Plzeň veškerá práva akreditovaného novináře zanikají.

2. V případě méně závažného porušení těchto pravidel akreditace je HC Škoda Plzeň, případně pořadatel utkání, oprávněn požadovat okamžité zjednání nápravy, a v případě, že ke zjednání nápravy nedojde nebo v případě opakovaného porušení těchto pravidel akreditace, je oprávněn akreditovaného novináře vykázat z LOGSPEED CZ Arény a prostor HC Škoda Plzeň a odepřít mu přístup na utkání či tiskovou konferenci.

7. Další ujednání

1. Akreditace ze sezony 2021/22 nezůstávají v platnosti a je nutné ji aktualizovat.

2. Akreditace ani práva z ní vyplývající nejsou převoditelná na třetí osobu.

3. Celosezonní akreditace jsou platné na všechna přípravné zápasy a na utkání Tipsport extraligy ledního hokeje v sezoně 2022/23 včetně utkání Generali Česká play off.

4. Jednorázové akreditace jsou platné na konkrétní utkání.

5. Na základě žádosti HC Škoda Plzeň je akreditovaná osoba povinna dodat HC Škoda Plzeň přepis textu nebo zvukový záznam vysílání utkání nebo tiskové konference.

6. Klub si vyhrazuje právo neudělit akreditaci.

7. Vstup do LOGSPEED CZ Arény pro akreditované osoby je přes vchod s označením „PRESS“, první vchod od recepce.