Školní sekce

Podmínky školního a studijního zabezpečení

Jsme si plně vědomi, že propojení sportovní činnosti našich mladých hokejistů se školními povinnostmi je zcela zásadním krokem ke vzniku, ale i samotnému chodu a fungování Akademie. Vzdělání je totiž nedílnou součástí dnešního života a základním požadavkem pro plnohodnotné začlenění se jedince do společnosti. V současnosti mnoho mladých sportovců, ale i rodičů, odsouvá vzdělání na vedlejší kolej. Doufají, že z nich budou profesionální sportovci a vzdělání, bohužel, neřeší. Náš záměr je, stejně tak i projekt Akademií všeobecně, zabránit tomu, že klub bude produkovat hráče orientované pouze na hokej, ať již úspěšné, či méně úspěšné, kteří budou považovat vzdělání za něco nepotřebného. Nechceme vychovávat mladé lidi, kteří nebudou chodit do školy, protože před sebou vidí pouze kariéru profesionálního sportovce, nebo se za sport jen schovávají, protože se jim do školy prostě nechce chodit. I těm, kterým se nakonec povede prosadit do profesionálního sportu a hokejem se živit, vzdělání umožní po konci kariéry rozšířit možnosti sebeuplatnění se na trhu práce a později dělat to, co chtějí a co studovali.

HC Plzeň 1929 tak považuje vzdělání za zásadní součást výchovy mladých hokejistů v našem klubu. Cílem Akademie je tedy vychovávat vzdělané sportovce se širokými možnostmi směrem k trhu práce, kterým bude umožněno se po ukončení sportovní činnosti zapojit do běžného života v naší společnosti. Chceme vychovat zdravé lidi a sportovce, ale připravené na život s možnostmi k budoucímu životu bez hokeje. Chceme je vybavit nejen hokejovými dovednostmi, ale i vlastnostmi pro osobní život, vlastnostmi potřebnými k prosazení se do dnešního světa.1.1 Koncept spolupráce škola - klub - rodiče

Cílem této spolupráce je aktivní zapojení všech zúčastněných stran na vzdělávání hráčů a včasná komunikace v potřebných situacích. Je důležité, aby hráči věděli, že směr informací škola - klub - rodiče funguje okamžitě a na všechny strany. Na pravidelných schůzkách s rodiči je vždy diskutována široká škála problematiky docházky a prospěchu, celý systém se tak postupně rozšiřuje a zdokonaluje. Pro tyto potřeby jsme vypracovali Etický kodex člena Akademie, kde je vypsána celá řada podmínek a opatření i směrem ke školní problematice.
Velmi rádi uvítáme od rodičů jakoukoliv informaci o problémech hráčů, či návrhy ke zlepšení vzájemné spolupráce.

1.2 Zástupce pro školní záležitosti

Jmenování zástupce klubu pro školní záležitosti tedy vnímáme jako jednu z klíčových věcí pro fungování tohoto úseku Akademie. Zástupce pro školní záležitosti úzce spolupracuje s partnerskými školami, klubem, hráči a rodiči. Řeší a zajišťuje trvalé uvolňování hráčů z vyučování na ranní tréninky, nebo na tréninky z odpoledního vyučování. Každý hráč přinese začátkem nového školního roku ze školy žádost o trvalé uvolňování na ranní tréninky a uvolňování z odpoledního vyučování, kterou mu potvrdí zástupce pro školní záležitosti s vedoucím Akademie. Bez tohoto potvrzení nebude na tréninky ze škol uvolňován, partnerské školy dostanou rozpis tréninků a zápasů. Všechny ostatní absence (nemoc, rodinné důvody apod.) musí, po dohodě se školami, řešit rodiče jako zákonní zástupci hráčů. Tímto krokem se zamezí nekontrolovatelným absencím ze strany hráčů.

Zástupce pro školní záležitosti, díky přístupu do elektronického systému jednotlivých škol, může průběžně monitorovat studijní výsledky našich hráčů. Od plnoletých hráčů, nebo od rodičů nezletilých hráčů, totiž máme k dispozici plnou moc k přístupu do elektronického systému hodnocení jednotlivých škol. Zástupce pro školní záležitosti tedy kontroluje a vyhodnocuje prospěch, chování i docházku našich hráčů do školy.

Problémovým žákům věnuje zvýšenou pozornost a spolu s trenéry navrhuje výchovná opatření při průběžném nesplnění studijních podmínek. Čtvrtletně vyhodnocuje prospěch u všech hráčů a výsledky vykazuje na ČSLH. Zástupce pro školní záležitosti, ve spolupráci s vedoucím Akademie, řeší i otázky rozvrhů a individuálních studijních plánů/docházky a plánovaného zkoušení hráčů. V záležitosti plné moci u nových hráčů, prosím kontaktujte vedoucího Akademie.

Pokud má hráč průběžné hodnocení ve škole stupněm nedostatečný, nebo nižší, než 70 % docházku, dostane od klubu třítýdenní lhůtu na nápravu a dodělání restů. Pokud problém přetrvá, nebude uvolňován klubem na následující ranní tréninky, v krajním případě nebude nominován do zápasu.

1.3 Partnerské školy

Se všemi partnerskými školami je uzavřena smlouva o spolupráci, která vymezuje situace, které mohou v tomto vztahu nastat. Smlouva zejména řeší, za jakých podmínek budou naši hráči uvolňováni z vyučování na tréninky, zápasy a reprezentační akce a za kterých naopak nebudou. Do škol chodíme na pravidelné schůzky s vedením a jednotlivými třídními učiteli, na kterých řešíme aktuální problémy i třeba vize do budoucna.

Základní školy

Velmi úzce, na bázi sportovních tříd, spolupracujeme s 9. Základní školou (Benešova ZŠ). Benešova škola je partnerem HC Plzeň 1929 již řadu let. Jejími lavicemi prošla celá řada hvězd plzeňského hokeje. V současnosti ji navštěvují naši hráči již od třetí třídy až po žáky 8. a 9. tříd, kteří tvoří základ družstva mladšího dorostu. Na bázi pronájmu tréninkových prostor spolupracujeme se 2. Základní školou (Schwarzova ZŠ).

Střední školy

V současné době máme smluvně vázáno 5 partnerských středních škol. To nám umožňuje hráče směrovat podle jejich zaměření a vědomostí na různé typy škol. Do budoucna plánujeme uzavřít smlouvy o spolupráci také s dalšími středními školami a také se školami nabízejícími učebními obory, protože ne všichni hráči mají ambice čí vědomosti na středoškolské vzdělání. Tyto partnerské školy dnes navštěvuje více jak 70% z našich hráčů Akademie. Zástupce klubu pro školní záležitosti je v neustálém kontaktu se zástupci jednotlivých škol. Na partnerské školy zasíláme měsíční plány jednotlivých týmů, v některých případech i týdenní tréninkové plány, rozpisy utkání a kontrolujeme docházku do škol po ranních trénincích, či uvolňování z odpoledního vyučování. Případné zjištění nedostatků se snažíme řešit okamžitě a v tomto směru samozřejmě uvítáme spolupráci s rodiči.

• Sportovní a podnikatelská střední škola.

Je to soukromá škola, se kterou máme velmi těsnou spolupráci. Naši hráči, pokud si plní své studijní povinnosti, mají zvýhodněné školné. Žáci si mohou vybrat ze čtyř oborů, z nichž jeden je přímo pro aktivní sportovce:
Obor sportovní management je určen pro studenty, kteří jsou aktivními fotbalisty a hokejisty, ale i pro jiné sportovce. Učební plány jsou navíc rozšířeny o předměty týkající se sportovní teorie i praxe. Dalšími obory jsou Firemní management a marketing, Výpočetní technika a Personalistika a psychologie managementu.

• Sportovní gymnázium Plzeň.
Je určena pro nejlepší studenty, kteří chtějí ještě hlouběji propojit sport a vzdělání. Do zameškaných hodin se nezapočítává účast na trénincích a zápasech klubu. Velmi dobře funguje komunikace a spolupráce s třídními učiteli.
• Střední průmyslová škola dopravní
V Domově mládeže této školy máme zajištěno ubytování a stravování pro hráče pocházející mimo náš region. Hráči jsou ubytováni na speciálním patře, které má na starosti p. vychovatelka Sinkulová. Ta s klubem velmi úzce spolupracuje, pečlivě se o kluky stará.
• Obchodní akademie Plzeň
• Plzeňská obchodní akademie

1.4 Studijní místnost

Hráči mohou ke své školní přípravě na stadionu využívat prostory tiskového střediska. Ve středisku je WIFI připojení k internetu a lavice. Pro seminární práce mohou použít klubové PC s tiskárnou. Pokud mají mezi tréninky volný čas, mohou sem kdykoliv zajít a místnost využít.