Obchodní podmínky

vydané v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Tyto obchodní podmínky upravují podmínky pro poskytování Služeb prodeje Vstupenek (Permanentek) na sportovní, kulturní a společenské Akce společností HC PLZEŇ 1929 s.r.o., se sídlem Plzeň, Štefánikovo náměstí 1a, PSČ 30100, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 7382, IČ 64832261 a smluvní vztahy se Zákazníkem, které z toho vyplývají.

Nákupem Vstupenky vyjadřuje Zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se jimi řídit.

Článek I.
Definice pojmů

1.1 Akce
Sportovní utkání nebo turnaj, dále sportovně kulturní akce a setkání resp. další Akce. Vstup na Akce je podmíněn zakoupením Vstupenky.

1.2 Kontaktní adresa HC Plzeň 1929 s.r.o.
HC PLZEŇ 1929 s.r.o., Plzeň, Štefánikovo náměstí 1a, PSČ 30100

1.3 Pořadatel
HC PLZEŇ 1929 s.r.o., Plzeň, Štefánikovo náměstí 1a, PSČ 30100

1.4 Internetové stránky Pořadatele
Internetové stránky pořadatele jsou umístěné na www.hcplzen.cz. Zákazníci jsou povinni i po zakoupení Vstupenky sledovat aktuální sdělení Pořadatele na Internetových stránkách a řídit jimi. Pokyny a aktuality na Internetových stránkách jsou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

1.5 Prodejní místa HC Plzeň 1929 s.r.o.
Prodejní místa HC Plzeň 1929 s.r.o. - síť prodejních míst HC Plzeň 1929 s.r.o., jejichž seznam naleznete zde a Pokladny v místě konání Akce zejm. na adrese Plzeň, Štefánikovo náměstí 1a, PSČ 30100. Prodej permanentek se uskutečňuje pouze na Prodejních místech HC Plzeň 1929 s.r.o. Prodej Vstupenek na dalších prodejních místech, zejména prostřednictvím Internetového obchodu, Zákaznického centra či jiných Prodejních místech atd., zajišťuje spol. DEEP VISION s.r.o. dle pravidel obsažených v obchodních podmínkách spol. DEEP VISIOPN s.r.o., jejichž obsah naleznete zde. Zákazník bere na vědomí, že nákupem Vstupenek, které nejsou považovány, dle těchto obchodních podmínek za permanentky, jiným způsobem, než osobním odběrem bezprostředně před konáním Akce bez předchozí rezervace na Prodejním místě (Pokladně) HC Plzeň 1929 s.r.o., výslovně souhlasí a přistupuje k obchodním podmínkám spol. DEEP VISION s.r.o., které lze nalézt zde.

1.6 Služby
Za Služby jsou zejm. považovány: prodej, platby a doručení Vstupenek, příp. jiné související služby. Pořadatel může rozhodnout o rozsahu využití jednotlivých složek Prodejní sítě HC Plzeň 1929 s.r.o. při poskytování Služeb na Akci. Způsoby objednání, platby a doručení Vstupenek se mohou měnit zejména v závislosti na době do konání Akce a druhu Akce.

1.7 Smlouva
Nákupem Vstupenky popř. Permanentky na Akci na Prodejních místech či Pokladnách HC Plzeň 1929 s.r.o. Zákazník uzavírá smluvní vztah přímo s Pořadatelem. To samé platí i pro nákup Vstupenek na jiných místech, než jsou Prodejní místa Pořadatele, který se neřídí těmito obchodními podmínkami, a které lze nalézt zde, pokud jiné obchodní podmínky výslovně nestanoví něco jiného.

1.8 Vstupenka
Doklad opravňující Zákazníka ke vstupu na Akci určený pro jednorázové použití, jestliže není stanoveno jinak. Permanentka je určena na víceúčelové užití dle pravidel obsažených v těchto obchodních podmínkách či na Internetových stránkách. Vstupenkou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí také balíček Vstupenek, tj. balíček obsahující dvě nebo tři Vstupenky na různé Akce, které není možné zakoupit odděleně či tzv. Permanentka.

Prodej tzv. Permanentek ve formě sady Vstupenek na různé Akce nebo ve formě karty platné po vyznačenou dobu se řídí těmito obchodními podmínkami s tím, že pokud není výslovně uvedeno v těchto obchodních podmínkách či na Internetových stránkách Pořadatele jinak, platí pro permanentky vše obdobně, jako pro Vstupenky.

Vstupenka je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno. Zakoupená Vstupenka se nevyměňuje, a to s výjimkou vady vyvolané úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí na straně HC Plzeň 1929 s.r.o.

V případě zničení, poškození, ztráty nebo odcizení Vstupenky se náhradní Vstupenka neposkytuje.

Zákazník může v Prodejní síti HC Plzeň 1929 s.r.o. obdržet graficky různé typy Vstupenek. Platnost všech Vstupenek vydaných v Prodejní síti HC Plzeň 1929 s.r.o. je shodná a s grafickou podobou Vstupenek se nemění.

1.9 Zákazník
Člověk nebo jiná osoba, která využívá Služeb HC Plzeň 1929 s.r.o.

Článek II.
Ceny a poplatky

2.1 Ceny Vstupenek
O ceně Vstupenek a o případných slevách cen Vstupenek na Akci rozhoduje Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny Vstupenek, a to i bez udání důvodu. Ceny Vstupenek se uvádí jako konečné včetně zákonné sazby DPH v případě, že Pořadatel je plátcem DPH. S cenami Vstupenek se lze seznámit na Internetových stránkách zde.

Poskytuje-li Pořadatel na Akci slevy z cen Vstupenek, oprávněnost nároku na slevu se kontroluje při vstupu na Akci. Podmínky pro poskytnutí slevy se uvádí na Internetových stránkách. V případě, že Zákazník nesplňuje podmínky pro přiznání slevy, vstup na Akci mu nebude umožněn a Zákazníkovi nevzniká nárok na náhradu ceny Vstupenky ani jakýchkoli výloh, které jemu nebo jakékoli třetí osobě vznikly v souvislosti s Akcí.

Uhrazená cena Vstupenky se nevrací, není-li dále v těchto obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak.

Článek III.
Poskytování Služeb prostřednictvím Prodejních míst

3.1 Poskytované Služby
Na Prodejním místě HC Plzeň 1929 s.r.o. lze:
a) Služby objednat a zaplatit, tj. provést přímý nákup Vstupenky,

3.2. Přímý nákup
Přímému nákupu Vstupenky dochází na Prodejním místě HC Plzeň 1929 s.r.o.. V rámci jediného nákupu lze odebrat maximálně 5 kusů jednotlivých Vstupenek na Akci v jedné cenové kategorii, pokud není v konkrétním případě Pořadatelem rozhodnuto jinak.

Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí Vstupenek zkontrolovat správnost a kvalitu odebrané Vstupenky. V případě, že je Vstupenka jakkoli vadná, Zákazník bez zbytečného odkladu zjištěné vady Vstupenky reklamuje u obsluhy Prodejního místa a předá jí vadnou Vstupenku. Obsluha Prodejního místa, v případě oprávněné reklamace, opakovaně a bez zbytečného odkladu dodá Zákazníkovi novou Vstupenku.

3.3. Platba internetové rezervace

Platba internetové rezervace se v podrobnostech řídí obchodními podmínkami spol. DEEP VISION s.r.o., které lze nalézt zde.

Článek IV.
Poskytování Služeb prostřednictvím Internetového obchodu, Zákaznického centra či dalších prodejních míst

Poskytování Služeb prostřednictvím Internetového obchodu, Zákaznického centra či dalších prodejních míst se v podrobnostech řídí obchodními podmínkami spol. DEEP VISION s.r.o., které lze nalézt zde.

Článek V.

Další povinnosti Zákazníka

5.1 Pokyny Pořadatele
Vydá-li Pořadatel v souvislosti s konáním Akce písemné pokyny pro Zákazníky, budou takové pokyny Pořadatele k dispozici na Internetových stránkách a Zákazník je povinen těchto pokynů dbát a řídit se jimi.

5.2 Vstup a pobyt na místě konání Akce
Předložením Vstupenky u vstupu a vstupem na místo konání Akce vyjadřuje Zákazník souhlas s provozními a návštěvními předpisy místa konání Akce. Pořadatel a provozovatel místa konání Akce si vyhrazují právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která tyto předpisy porušuje, a to bez nároku na vrácení ceny Vstupenky.

Článek VI.
Vrácení ceny Vstupenky a poplatků

6.1 Změna času zahájení Akce
U jednotlivých (zejména sportovních) Akcí může dojít ke krátkodobé změně času zahájení Akce. Informace od Pořadatele o těchto změnách HC Plzeň 1929 s.r.o. uvede bez zbytečného odkladu na Internetových stránkách. Tyto informace jsou rovněž uváděny v tisku a v ostatních sdělovacích prostředcích. V případě krátkodobé změny času zahájení Akce zůstávají zakoupené Vstupenky v platnosti.

6.2 Změna termínu a/nebo místa konání Akce
V případě změny termínu a/nebo místa konání Akce Pořadatelem rozhodne Pořadatel, zda ponechá zakoupené Vstupenky v platnosti i pro změněný termín nebo místo konání Akce, nebo zda vrátí Zákazníkům uhrazené ceny Vstupenek, případně nabídne Zákazníkům jinou formu kompenzace. Tyto informace poskytnuté Pořadatelem HC Plzeň 1929 s.r.o. uvede bez zbytečného odkladu na Internetových stránkách.

6.3 Úplné zrušení Akce
V případě úplného zrušení Akce (vč. konání Akce bez přístupu veřejnosti) Pořadatel stanoví způsob, termín a místo pro vrácení ceny Vstupenek a Permanentek Zákazníkům. Tyto informace poskytnuté Pořadatelem HC Plzeň 1929 s.r.o. uvede bez zbytečného odkladu na Internetových stránkách.

6.4 Informování Zákazníků
HC Plzeň 1929 s.r.o. informuje Zákazníky o změnách termínu nebo místa konání Akce, o úplném zrušení Akce, o vracení ceny Vstupenek zasláním zprávy elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl v registraci v Internetovém obchodu nebo v objednávce zaslané elektronickou poštou na Zákaznické centrum či při nákupu Permanentky. HC Plzeň 1929 s.r.o. neodpovídá za případné nedoručení nebo pozdní doručení této e-mailové zprávy, pokud byla tato odeslána prokazatelně včas.

6.5 Vrácení ceny Vstupenek
Pořadatel Akce stanoví podmínky, termín a místo pro vrácení ceny Vstupenek. Podmínkou pro vrácení ceny Vstupenky je vrácení Vstupenky v nepoškozeném stavu, a to v souladu s podmínkami uvedenými v informaci pro Zákazníka na Internetových stránkách.

6.6 Způsoby vrácení ceny Vstupenek

Vrácení ceny Vstupenky proběhne následujícím způsobem:

a) Vstupenky zaplacené na Prodejních místech HC Plzeň 1929 s.r.o. Zákazník předá obsluze Prodejního místa zakoupenou Vstupenku. V případě, že je Vstupenka akceptována, obsluha Prodejního místa vytiskne potvrzení o vrácení Vstupenky, které bude předáno spolu s peněžní částkou odpovídající ceně Vstupenky Zákazníkovi.

b) Vstupenky zaplacené v Internetovém obchodě, prostřednictvím Zákaznického centra nebo na dalších prodejních místech se v podrobnostech řídí obchodními podmínkami spol. DEPP VISION s.r.o., které lze nalézt zde.

6.7 Vrácení poplatků
V případě vrácení ceny Vstupenky podle odst. 6.6 těchto obchodních podmínek HC Plzeň 1929 s.r.o. vrátí Zákazníkovi poplatek:
a) za doručení Vstupenky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo přepravce v případě, že zaplacená Vstupenka nebyla ještě odeslána.

Výše uvedené poplatky budou Zákazníkovi vráceny spolu s cenou Vstupenky převodem na účet, který Zákazník oznámí Pořadateli na jeho výzvu či v hotovosti a to v závislosti na předchozí domluvě.

HC Plzeň 1929 s.r.o. nevrátí Zákazníkovi v případě vrácení ceny Vstupenky následující poplatky:

a) za doručení Vstupenky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo přepravce v případě, že zaplacená Vstupenka byla již odeslána.

b) v případech, které stanoví obchodní podmínky spol. DEEP VISION s.r.o., které lze nalézt zde.

Článek VII.
Reklamace

7.1 Reklamace Služeb
Zákazník je oprávněn u HC Plzeň 1929 s.r.o. reklamovat výlučně Služby poskytované ze strany HC Plzeň 1929 s.r.o., a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dní ode dne vadného poskytnutí Služby, jinak toto právo zanikne.

HC Plzeň 1929 s.r.o.HC Plzeň 1929 s.r.o. z těchto obchodních podmínek zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli (tzv. vyšší moc).

Reklamace může Zákazník uplatnit pouze v případě, že postupoval v souladu s těmito obchodními podmínkami.

a) Reklamace doručení
V případě, že je Vstupenka doručována Zákazníkovi prostřednictvím provozovatele poštovní služby nebo přepravce a Zákazník neobdrží Vstupenku v souladu s objednávkou nebo obdrží Vstupenku vytištěnou vadně, Zákazník po předchozí dohodě se HC Plzeň 1929 s.r.o. zašle Vstupenku zpět na Kontaktní adresu HC Plzeň 1929 s.r.o. a poté bude Zákazníkovi zaslána Vstupenka dle objednávky nebo se výměna Vstupenky nebo předání nedodané Vstupenky uskuteční jiným dohodnutým způsobem. HC Plzeň 1929 s.r.o. vrátí Zákazníkovi náklady za odeslání Vstupenky zpět, nejvýše však do výše poplatku za doručení uvedeného v Přehledu poplatků.

V případě, že Zákazník neobdrží Vstupenku doručovanou prostřednictvím provozovatele poštovní služby nebo přepravce nejpozději do 20 dnů od obdržení potvrzení o zaplacení Vstupenky, uvědomí Zákazník bez zbytečného odkladu HC Plzeň 1929 s.r.o., a ta bez zbytečného odkladu učiní reklamaci u příslušného poskytovatele poštovních služeb nebo přepravce. Bude-li reklamace u poskytovatele poštovních služeb nebo přepravce uznána v dostatečné době před termínem konání Akce, Zákazník obdrží Vstupenku jiným dohodnutým způsobem.

b) Reklamace vadného tisku Vstupenky na Prodejním místě HC Plzeň 1929 s.r.o.
Reklamace se podává prostřednictvím reklamačního listu, který vyplní obsluha Prodejního místa. V reklamačním listu obsluha Prodejního místa uvede údaje nutné k vyřízení reklamace, zejména datum uplatnění reklamace, název Akce, místo a čas konání Akce, celkový počet a hodnotu správně a vadně vytištěných Vstupenek v Kč, detaily o rezervovaném místě (místech) v případě Vstupenky k sezení a kontakt na Zákazníka. K reklamačnímu listu musí být přiloženy veškeré vadně vytištěné Vstupenky. Zákazník obdrží potvrzenou kopii reklamačního listu.

7.2 Reklamace Akce
HC Plzeň 1929 s.r.o. neodpovídá za uskutečnění Akcí a změny termínů nebo místa jejich konání, průběh Akcí a změnu v jejich programu, ani za jakékoli události vzniklé v průběhu Akcí nebo v souvislosti s jejich konáním. HC Plzeň 1929 s.r.o. rovněž neodpovídá za škodu nebo jakoukoli jinou újmu, která Zákazníkovi nebo jakékoli třetí osobě vznikne v souvislosti s návštěvou Akcí, tedy zejména za žádné výlohy, které Zákazníkovi vznikly v souvislosti s Akcí, její změnou, zrušením nebo konáním.

7.3 Způsoby uplatnění reklamace
Reklamaci Služeb poskytnutých ze strany HC Plzeň 1929 s.r.o. může Zákazník uplatnit ústně bezprostředně po odběru Vstupenky, v písemné formě odesláním elektronické zprávy na adresu info@hcplzen1929.cz nebo odesláním poštou na Kontaktní adresu HC Plzeň 1929 s.r.o. uvedenou v odst. 1.2 těchto obchodních podmínek.

7.4 Vyřízení reklamace
Reklamace se vyřizují ve lhůtách odpovídajících složitosti a technické nebo administrativní náročnosti uplatněné reklamace. HC Plzeň 1929 s.r.o. je povinna vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení reklamace. Nemůže-li být reklamace vyřízena ve lhůtě podle předchozí věty, je HC Plzeň 1929 s.r.o. povinna tuto skutečnost sdělit Zákazníkovi a uvést důvody, pro které nelze lhůtu dodržet. Tato lhůta neběží, je-li vyřízení reklamace znemožněno nebo ztíženo z důvodů stojících na straně Zákazníka. Reklamující Zákazník souhlasí s tím, že HC Plzeň 1929 s.r.o. zpracovává jeho Údaje uvedené v průběhu reklamace zejména podle čl. 8 těchto obchodních podmínek.

Článek VIII.
Ochrana a zpracování osobních a identifikačních údajů Zákazníků

8.1 Osobní a identifikační údaje Zákazníka a jejich ochrana
Osobními a identifikačními údaji se rozumí zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, telefonní číslo, e-mailové spojení a další údaje, které Zákazník dobrovolně poskytl v rámci registrace při koupi Permanentky (dále jen „Údaje“). HC Plzeň 1929 s.r.o. vede databázi svých Zákazníků obsahující Údaje. HC Plzeň 1929 s.r.o. se zavazuje, že s Údaji bude nakládat pouze v souladu s těmito obchodními podmínkami a s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“). HC Plzeň 1929 s.r.o. chrání Údaje v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

8.2 Způsob zpracování Údajů
Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že HC Plzeň 1929 s.r.o.. zpracovává Údaje manuálně i automaticky, a to sama nebo prostřednictvím osob uvedených v odst. 5 tohoto článku. HC Plzeň 1929 s.r.o. zpracovává Údaje v souladu s právem Zákazníka na ochranu soukromí a osobního života.

8.3 Doba zpracování Údajů
HC Plzeň 1929 s.r.o. zpracovává Údaje Zákazníka po dobu 10 let ode dne uzavření Smlouvy, není-li v těchto obchodních podmínkách nebo právními předpisy stanoveno jinak. Po uplynutí této lhůty HC Plzeň 1929 s.r.o. provede účinnou likvidaci poskytnutých Údajů.

8.4 Účely zpracování Údajů
V souladu s ZOOÚ je HC Plzeň 1929 s.r.o. oprávněna zpracovávat Údaje poskytnuté Zákazníky pro účely stanovené právními předpisy (např. ZOOÚ), a to zejména pro účely nezbytné k dodržení právních povinností HC Plzeň 1929 s.r.o. a pro účely řádného plnění Smlouvy. Zpracovávání Údajů pro tyto účely nemůže být Zákazníkem odmítnuto. Zákazník bere na vědomí a poskytnutím Údajů souhlasí s tím, aby HC Plzeň 1929 s.r.o. zpracovávala jeho Údaje pro další účely uvedené v odst. 5 a 6 tohoto článku. Zákazník je oprávněn souhlas se zpracováním údajů podle odst. 5 a 6 tohoto článku odvolat, a to výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle (např. formou doporučeného dopisu).

8.5 Sdílení Údajů s dalšími subjekty
Zákazník bere na vědomí a poskytnutím Údajů souhlasí s tím, že jeho Údaje mohou být v souladu se ZOOÚ zpracovávány a sdíleny s třetími subjekty za účelem zajištění technické a administrativní podpory pro poskytování Služeb, pro zajištění plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy (např. platební služby, poštovní služby, vymáhání pohledávek). Seznam zpracovatelů Údajů, s nimiž HC Plzeň 1929 s.r.o. Údaje sdílí, je k dispozici na Internetových stránkách.

8.6 Obchodní sdělení a marketing
Zákazník bere na vědomí a poskytnutím Údajů souhlasí s tím, aby HC Plzeň 1929 s.r.o.zpracovávala jeho Údaje za účelem nabízení obchodu a služeb, pro marketingové a obchodní účely, průzkumy trhu a informovala ho sama nebo prostřednictvím obchodního zástupce nebo třetích subjektů uvedených v odst. 5 tohoto čl. o svých Službách a produktech, popř. o službách a produktech dalších subjektů, zpravidla s označením jako obchodní sdělení, a to využitím jeho poštovní adresy, adresy elektronické pošty, telefonního čísla či jiným obdobným způsobem.

8.7 Monitorování komunikace s HC Plzeň 1929 s.r.o.
Zákazník bere na vědomí, že komunikace a s ní spojené údaje, které si vyměňuje s Prodejním místem HC Plzeň 1929 s.r.o., mohou být ze strany HC Plzeň 1929 s.r.o. monitorovány, a to výhradně za účelem zajištění důkazu o uskutečněné transakci, vnitřní kontroly poskytovaných Služeb (zvyšování jejich kvality a tréninku zaměstnanců) a dále též ochrany práv HC Plzeň 1929 s.r.o.. Monitorováním se rozumí zejména audiovizuální záznam z prostor Prodejních míst Pořadatele.

8.8 Právo na informace
Zákazník má právo na informace o Údajích, které HC Plzeň 1929 s.r.o. sama nebo prostřednictvím třetích subjektů uvedených v odst. 5 tohoto čl. zpracovává, a právo na jejich opravu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 ZOOÚ. Zjistí-li Zákazník, že HC Plzeň 1929 s.r.o. zpracovává Údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu s ZOOÚ, má Zákazník právo požádat HC Plzeň 1929 s.r.o. o vysvětlení, případně o odstranění takového stavu, zejména o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Údajů. Nevyhoví-li HC Plzeň 1929 s.r.o. žádosti Zákazníka o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu dle předchozích vět, má Zákazník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to i přímo. Další práva Zákazníka a další informace ke zpracování Údajů jsou uvedeny v § 21 ZOOÚ. Odstranění nebo oprava Údajů budou provedeny v přiměřené lhůtě, která odpovídá technickým a administrativním možnostem HC Plzeň 1929 s.r.o.

Článek IX.
Odpovědnost za škodu

9.1 Odpovědnost Pořadatele
S veškerými nároky na náhradu škody vzniklé Zákazníkovi před Akcí, v jejím průběhu nebo po ní, se Zákazník musí obrátit vůči Pořadateli Akce ve lhůtě bez zbytečného odkladu po vzniku takovéto škody. Zákazník bere na vědomí, že se uzavřením Smlouvy vzdává jakýchkoli nároků na náhradu jakékoli újmy vzniklé na jeho straně zejména v souvislosti s konáním Akce nebo se změnou programu, místa nebo termínu jejího konání apod. mimo újmy na přirozených právech člověka nebo újmy způsobené Pořadatelem úmyslně.

Článek X.
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

10.1 Obchodní podmínky a jejich změny
HC Plzeň 1929 s.r.o. má právo v případě vzniku rozumné potřeby změny (zejména v návaznosti na vývoj právního prostředí, při změně přístupu příslušného dohledového orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných Služeb, v souvislosti s technickým rozvojem, z důvodu podstatné změny tržních podmínek nebo při změně měny, ve které jsou platby prováděny) provést přiměřenou změnu těchto obchodních podmínek a Přehledu poplatků. HC Plzeň 1929 s.r.o., v takovém případě uveřejní nové znění obchodních podmínek na Internetových stránkách, a to vždy před jejich účinností. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

10.2 Doplňkové služby
Jsou-li na Akci spolu se Vstupenkami nabízeny i poukazy na doplňkové služby, platí pro jejich rezervaci, zaplacení a případné vrácení ustanovení těchto obchodních podmínek obdobně.

10.3 Účinnost obchodních podmínek
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. června 2015.