Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

vydané v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Tyto obchodní podmínky upravují podmínky pro poskytování Služeb prodeje Permanentek nebo na Vstupenek na jednotlivá utkání (dále jen Vstupenek) na sportovní, kulturní a společenské akce (dále jen Akce) společností HC PLZEŇ 1929 a.s., se sídlem Plzeň, Štefánikovo náměstí 2592/1a, PSČ 30100, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1557, IČ 29104785 dále jen (HC Škoda Plzeň) a smluvní vztahy se Zákazníkem, které z toho vyplývají.

Nákupem Vstupenky vyjadřuje Zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se jimi řídit.

Článek 1
Definice pojmů

1.1 Akce

Sportovní utkání nebo turnaj, případně jiné společenské nebo kulturní akce na které je vstup podmíněn zakoupením Vstupenky.

1.2 Kontaktní adresa Pořadatele

HC PLZEŇ 1929 a.s., Plzeň, Štefánikovo náměstí 2592/1a, PSČ 30100

1.3 Pořadatel

HC PLZEŇ 1929 a.s., Plzeň, Štefánikovo náměstí 2592/1a, PSČ 30100

1.4 Internetové stránky Pořadatele

Internetové stránky pořadatele jsou umístěné nawww.hcplzen.cz.Zákazníci jsou povinni i po zakoupení Vstupenky sledovat aktuální sdělení Pořadatele na Internetových stránkách a řídit se jimi. Pokyny a aktuality na Internetových stránkách jsou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

1.5 Prodejní místa Pořadatele

Vstupenky se prodávají prezenční formou výhradně na pokladnách umístěných u LOGSPEED CZ Arény případně ve Fanshopu na stejném místě, on-line prodej je zajištěn výhradně prostřednictvím portálu Ticketportal.cz partnera společnosti Sazka.

1.6 Služby

Za Služby jsou považovány: prodej, platby případně doručení Vstupenek.

1.7 Smlouva

Nákupem Vstupenky na Akci na Prodejních místech uzavírá Zákazník smluvní vztah s Pořadatelem.

1.8 Vstupenka

Doklad opravňující Zákazníka k jednorázovému nebo opakovanému (permanentní, sezonní) vstupu na Akci.

1.9 Zákazník

Fyzická nebo právnické osoba, která si zakoupila vstupenku na Akci Pořadatele.

1.10 Osobní a identifikační údaje Zákazníka

Osobními a identifikačními údaji se rozumí zejména jméno, příjmení, datum narození, číslo OP, adresa, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, telefonní číslo, e-mailové spojení.

Článek II.
Vstupenky

2.1 Vstupenka

Vstupenka může být, v případě jednorázového vstupu, v papírové nebo digitální (čárový, QR, 2D nebo jiný kód) formě. V případě permanentní vstupenky pak vždy ve formě plastové kartičky. Vstupenka může mít pro jednu sezonu různý design, který však nemá vliv na její platnost nebo funkčnost. Platná vstupenka je nezbytným dokladem opravňujícím ke vstupu na příslušnou akci. Uhrazená cena Vstupenky se nevrací, není-li dále v těchto obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak.

2.2 Zneužití vstupenky

Vstupenka je cenina, její padělání, pozměňování nebo zneužití je zakázáno a taková bude vždy bez náhrady zneplatněna. Vstupenka musí být vždy použita v souladu s její cenovou kategorií (ZTP, dětská, studentská), jiné použití (například vstup dospělé osoby na dětskou slevu) je považováno za zneužití. Zneužitím Vstupenky je i uvedení nepravdivých Osobních údajů při jejím nákupu. Zakoupená Vstupenka se nevyměňuje.

Poskytuje-li Pořadatel na Akci slevy z cen Vstupenek, oprávněnost nároku na slevu se kontroluje při vstupu na Akci. Podmínky pro poskytnutí slevy se uvádí na Internetových stránkách. V případě, že Zákazník nesplňuje podmínky pro přiznání slevy, vstup na Akci mu nebude umožněn a Zákazníkovi nevzniká nárok na náhradu ceny Vstupenky ani jakýchkoli výloh, které jemu nebo jakékoli třetí osobě vznikly v souvislosti s Akcí.

2.3 Ztráta vstupenky

V případě zničení, poškození, ztráty nebo odcizení Vstupenky se náhradní Vstupenka neposkytuje.

2.4 Ceny vstupenky

O ceně Vstupenek a o případných slevách cen Vstupenek na Akci rozhoduje Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny Vstupenek, a to i bez udání důvodu. Ceny Vstupenek se uvádí včetně zákonné sazby DPH. Ceny vstupenek jsou zveřejněné na Prodejních místech a Internetových stránkách pořadatele. V případě rozdílných cen na Prodejních místech a Internetových stránkách je platná na Internetových stránkách.

Článek III.
Poskytování Služeb prostřednictvím Prodejních míst

3.1 Prezenční způsob prodeje (pokladny Pořadatele)

K nákupu Vstupenky prezenčním způsobem dochází na Prodejním místě Pořadatele. V rámci jediného nákupu lze odebrat maximálně 5 kusů jednotlivých Vstupenek na Akci, pokud není v konkrétním případě Pořadatelem rozhodnuto jinak.

Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí Vstupenek zkontrolovat správnost a kvalitu odebrané Vstupenky. V případě, že je Vstupenka jakkoli vadná, Zákazník bez zbytečného odkladu zjištěné vady Vstupenky reklamuje u obsluhy Prodejního místa a předá jí vadnou Vstupenku. Obsluha Prodejního místa, v případě oprávněné reklamace, opakovaně a bez zbytečného odkladu dodá Zákazníkovi novou Vstupenku. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel.

3.2 On-line způsob prodeje

K nákupu Vstupenky on-line dochází prostřednictvím Internetového portálu Ticketportal.cz provozovaného na základě smlouvy s Pořadatelem společností SAZKA a.s. Tento prodej se v záležitostech on-line prodeje řídí obchodními podmínkami spol. SAZKA a.s., které lze nalézt zde. Všechna ostatní Obchodní ujednání definuje Pořadatel v těchto vlastních Obchodních podmínkách, a to i v případě, kdy je v Obchodních podmínkách SAZKA a.s. uvedeno rozporné tvrzení.

Článek IV.
Další povinnosti Zákazníka

4.1 Pokyny pořadatele

Zákazník je povinen řídit se Provozním řádem, který je vyvěšený u každého vstupu do LOGSPEED CZ Arény a také je dostupný na stránkáchhttps://www.zimnistadionplzen.cz/arena/provozni-rad/

Vydá-li Pořadatel v souvislosti s konáním Akce dodatečné nebo doplňující písemné pokyny pro Zákazníky, budou takové pokyny Pořadatele k dispozici na Internetových stránkách a Zákazník je povinen těchto pokynů dbát a řídit se jimi.

4.2 Vstup a pobyt na místě konání Akce

Předložením Vstupenky u vstupu a vstupem na místo konání Akce vyjadřuje Zákazník souhlas s Provozním řádem. Pořadatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která tyto předpisy porušuje, a to bez nároku na vrácení ceny Vstupenky.

Článek V.
Vrácení ceny Vstupenky a poplatků

5.1 Změna času zahájení Akce

U jednotlivých Akcí může dojít ke změně času zahájení. Informace o těchto změnách uvede Pořadatel bez zbytečného odkladu na Internetových stránkách. Tyto informace budu rovněž uváděny v tisku a v ostatních sdělovacích prostředcích, pokud je to z časového hlediska možné. Změna času nezakládá právo na vrácení ceny Vstupenky.

5.2 Změna místa konání Akce

V případě změny místa konání Akce rozhodne Pořadatel, zda ponechá zakoupené Vstupenky v platnosti i pro změněné místo konání Akce, nebo zda vrátí Zákazníkům uhrazené ceny Vstupenek, případně nabídne Zákazníkům jinou formu kompenzace. Tyto informace uvede Pořadatel bez zbytečného odkladu na Internetových stránkách.

5.3 Úplné zrušení Akce

V případě úplného zrušení Akce (vč. konání Akce, avšak bez přístupu veřejnosti) Pořadatel stanoví způsob, termín a místo pro vrácení ceny Vstupenek Zákazníkům. Toto neplatí na akce zrušené z důvodu vyšší moci, tedy které Pořadatel nezavinil nebo nemohl, jakkoliv ovlivnit. V takovém případě se vstupné nevrací a Zákazník musí kompenzaci požadovat na subjektu, který zrušení akce zavinil nebo nařídil.

5.4 Informování zákazníků

Pořadatel informuje Zákazníky o změnách termínu nebo místa konání Akce, o úplném zrušení Akce, o vracení ceny Vstupenek zasláním zprávy elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvedl v registraci v Internetovém obchodu nebo v objednávce zaslané elektronickou poštou či při nákupu Vstupenky. Pořadatel neodpovídá za případné nedoručení nebo pozdní doručení této e-mailové zprávy, pokud byla tato odeslána prokazatelně včas. Alternativně je Pořadatel oprávněn tyto informace zveřejnit na svých Internetových stránkách.

5.5 Vrácení ceny Vstupenek

Pořadatel Akce stanoví podmínky, termín a místo pro vrácení ceny Vstupenek. Podmínkou pro vrácení ceny Vstupenky je vrácení Vstupenky v nepoškozeném stavu.

5.6 Způsoby vrácení ceny Vstupenek

Pokud pořadatel rozhodne o vrácení vstupného, vystaví vždy Opravný daňový doklad na stejný subjekt, který Vstupenku zakoupil (dle údajů zadaných do systému při prodeji Vstupenky) a Zákazník potvrdí převzetí tohoto ODD. Vstupné se vrací vždy převodem na účet.

Článek VI.
Reklamace

6.1 Reklamace Služeb

Zákazník je oprávněn u Pořadatele reklamovat výlučně Služby jim poskytované, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dní ode dne vadného poskytnutí Služby, jinak toto právo zanikne.

Reklamace může Zákazník uplatnit pouze v případě, že postupoval v souladu s těmito obchodními podmínkami.

Reklamace vadného tisku Vstupenky se uplatňuje na Prodejním místě. Během reklamace musí být Pořadateli vráceny veškeré vadně vytištěné Vstupenky.

6.2 Reklamace Akce

Pořadatel neodpovídá za uskutečnění Akcí a změny termínů nebo místa jejich konání, průběh Akcí a změnu v jejich programu, ani za jakékoli události vzniklé v průběhu Akcí nebo v souvislosti s jejich konáním. Pořadatel rovněž neodpovídá za škodu nebo jakoukoli jinou újmu, která Zákazníkovi nebo jakékoli třetí osobě vznikne v souvislosti s návštěvou Akcí, tedy zejména za žádné výlohy, které Zákazníkovi vznikly v souvislosti s Akcí, její změnou, zrušením nebo konáním.

6.3 Způsoby uplatnění reklamace

Reklamaci Služeb poskytnutých ze strany Pořadatele může Zákazník uplatnit ústně bezprostředně po odběru Vstupenky, v písemné formě odesláním elektronické zprávy na adresu info@hcplzen1929.cz nebo odesláním poštou na Kontaktní adresu Pořadatele uvedenou v odst. 1.2 těchto obchodních podmínek.

6.4 Vyřízení reklamace

Pořadatel je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení reklamace. Nemůže-li být reklamace vyřízena ve lhůtě podle předchozí věty, je Pořadatel povinen tuto skutečnost sdělit Zákazníkovi a uvést důvody, pro které nelze lhůtu dodržet. Tato lhůta neběží, je-li vyřízení reklamace znemožněno nebo ztíženo z důvodů stojících na straně Zákazníka.

Článek VII.
Ochrana a zpracování osobních a identifikačních údajů Zákazníků

7.1 Osobní a identifikační údaje Zákazníka a jejich ochrana

Pořadatel sbírá a zpracovává osobní údaje Zákazníků z důvodu tzv. oprávněného zájmu, který vzniká na základě shromažďování více osob během Akce.

7.2 Způsob zpracování Údajů

Pořadatel se zavazuje, že s Údaji bude nakládat pouze v souladu s těmito Obchodními podmínkami a s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Pořadatel sbírá, zpracovává a uchovává Údaje manuálně i automaticky, a to sám nebo prostřednictvím osob uvedených v odst. 3.2. tohoto článku.

7.3 Doba zpracování Údajů

Pořadatel zpracovává Údaje Zákazníka po dobu 10 let ode dne uzavření Smlouvy, není-li v těchto obchodních podmínkách nebo právními předpisy stanoveno jinak. Po uplynutí této lhůty Pořadatel provede účinnou likvidaci poskytnutých Údajů.

7.4 Sdílení Údajů s dalšími subjekty

Osobní údaje v případě potřeby nebo porušení zákona předává Pořadatel příslušným orgánům státní správy (např. Policie ČR, Krajská hygienická stanice, atd.). Dále pak ČSLH, která sběrem osobních údajů a jejich předáváním podmiňuje schválení Návštěvního řádu, jako nezbytné součásti validace způsobilosti Zimního stadionu pro účely extraligových zápasů.

7.5 Obchodní sdělení a marketing

Zákazník bere na vědomí a poskytnutím Údajů souhlasí s tím, aby Pořadatel zpracovával jeho Údaje také za účelem nabízení obchodu a služeb, pro marketingové a obchodní účely, průzkumy trhu a informoval ho sém nebo prostřednictvím obchodního zástupce nebo třetích subjektů o svých Službách a produktech, popř. o službách a produktech dalších subjektů, zpravidla s označením jako obchodní sdělení, a to využitím jeho poštovní adresy, adresy elektronické pošty nebo telefonního čísla.

7.6 Právo na informace

Zákazník má právo na informace o Údajích, které Pořadatel sám nebo prostřednictvím třetích subjektů uvedených v odst. IV tohoto čl. zpracovává, a právo na jejich opravu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 ZOOÚ.

Článek VIII.
Odpovědnost za škodu

8.1 Odpovědnost Pořadatele

S veškerými nároky na náhradu škody vzniklé Zákazníkovi před Akcí, v jejím průběhu nebo po ní, se Zákazník musí obrátit vůči Pořadateli Akce ve lhůtě bez zbytečného odkladu po vzniku takovéto škody. Zákazník bere na vědomí, že se uzavřením Smlouvy vzdává jakýchkoli nároků na náhradu jakékoli újmy vzniklé na jeho straně zejména v souvislosti s konáním Akce nebo se změnou programu, místa nebo termínu jejího konání apod. mimo újmy na přirozených právech člověka nebo újmy způsobené Pořadatelem úmyslně.

Článek IX.
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

9.1 Obchodní podmínky a jejich změny

Pořadatel má právo v případě vzniku rozumné potřeby změny (zejména v návaznosti na vývoj právního prostředí, při změně přístupu příslušného dohledového orgánu, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných Služeb, v souvislosti s technickým rozvojem, z důvodu podstatné změny tržních podmínek nebo při změně měny, ve které jsou platby prováděny) provést přiměřenou změnu těchto obchodních podmínek a Přehledu poplatků. V takovém případě uveřejní nové znění obchodních podmínek na Internetových stránkách, a to vždy před jejich účinností. Nové znění Obchodních podmínek vždy zcela nahrazuje předchozí, který bezezbytku zaniká.

9.2 Účinnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. června 2021.