Návštěvní řád arény

Akcí probíhajících v Aréně se pravidelně účastní tisíce diváků. Pro zajištění jejich bezpečnosti a pořádku je každý divák povinen:

 • Respektovat pokyny pořadatele nebo pracovníků pořadatelské služby.
 • Prokázat se platnou vstupenkou nebo jiným dokladem opravňujícím ke vstupu, a to nejen u vstupu ale i během celé doby trvání akce.
 • Strpět osobní prohlídku a prohlídku kdykoliv během vstupu do ARÉNY. Tato prohlídka je zaměřena na dodržování zákazu typově určených předmětů (např. alkohol, jakákoliv pyrotechnika, zbraně, lahve včetně plastových, plechovky a další předměty, které mohou svým charakterem ohrozit bezpečí nebo zdraví ostatních osob) a to z důvodu minimalizace rizik v ARÉNĚ.
 • Respektovat Pořadatelem odepřeného oprávnění vstupu do Arény
 • Sledovat akci pouze se sektoru, resp. konkrétního místa vyznačeného na vstupence.
 • Nebýt pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 • V odůvodněných případech (např. podezření na uložený zákaz vstupu do ARÉNY nebo v případě porušení Návštěvního řádu) prokázat svou totožnost pořadatelské službě, a to kdykoliv na vyzvání.
 • Zachovávat respekt k hráčům a činovníkům soupeřícího týmu a také k rozhodčím a jejich výrokům.
 • Nevyvolávat ani se neúčastnit rvaček, rasově motivovaného, vulgárního, dehonestujícího a nesportovního skandování, zamaskovat nebo jinak skrývat svou identitu, nevhazovat předměty na ledovou plochu ani do jiných částí ARÉNY.
 • Dodržovat zákaz kouření a používání otevřeného ohně.
 • Nahradit veškeré škody, které svým jednáním způsobí.
 • Nevodit zvířata do prostor ARÉNY.
 • Odevzdat nalezené předměty pořadateli akce (na vrátnici ARÉNY).
 • V případě evakuace dodržovat evakuační řád a řídit se pokyny osob oprávněných řídit evakuaci.
 • Strpět bezplatné využití svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu, přenosu či reprodukce utkání pro komerční účely v rámci zobrazení celé akce nebo její části v souvislosti s ARÉNOU, pořadatelem nebo sponzory dané akce.

Pořadatel je oprávněn v případě porušení jakékoliv z výše uvedených povinností divákem:

 • Zakázat divákovi vstup do ARÉNY, případě jej vyvést z prostor ARÉNY, a to bez nároku na vrácení vstupného.
 • Uložit divákovi časově ohraničený vstup na stadion, a to v zájmu bezpečnosti a pořádku na sportovních akcích pořádaných v Aréně

Pořadatel je dále oprávněn odepřít vstup divákovi který představuje bezpečnostní riziko pro pořádanou akci, kterému byl ze strany orgánů veřejné moci či ze strany pořadatelů podobných akcí zakázán vstup na pořádanou akci či akce podobné z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích a dále osobám, kterým byl ze strany jiných Klubů zakázán vstup na stadiony těchto klubů.

Dále je pořadatel (dle herního řádu ELH) povinen:

 • Poskytnout klubu pořádajícímu utkání ELH informace o osobách představujících riziko pro bezpečnost osob a ochranu majetku.
 • Pořizovat záznamy o bezpečnostních incidentech v ARÉNĚ.
 • Poskytnout hostujícímu Klubu nebo řídícímu orgánu ELH na vyžádání veškeré fotografie, obrazové, obrazově zvukové, zvukové a jiné záznamy týkající se nestandardních bezpečnostních situací nastalých při utkání ELH.
 • Zajistit, aby osoby provádějící výkon pořadatelské služby při této činnosti dodržovaly pravidla zdvořilosti, dbaly cti, vážnosti a důstojnosti jiných osob i své vlastní, dbaly, aby žádné osobě v důsledku jejich postupu nevznikla bezdůvodná újma, a postupovaly vždy tak, aby případný zásah do práv a svobod osob, vůči nimž směřuje jejich jednání, nepřekročil míru nezbytnou k dosažení sledovaného účelu, jímž je zajištění bezpečnosti osob a ochrana majetku v ARÉNĚ.

Pořadatel (jmenovitě společnost HC Plzeň 1929 s.r.o., IČ: 64832261) sbírá osobní údaje diváka (jméno, příjmení, adresa místa pobytu, datum narození, číslo dokladu totožnosti, fotografie, údaje o přijatých a opatřeních a uložených trestech) a to výhradně za účelem identifikování v případě porušení Provozního řádu či jiného protiprávního jednání. Tyto osobní údaje jsou sbírané, ukládané a zpracovávané výhradně pořadatelem, a to bez výslovného souhlasu diváka, a to za účelem zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku, zamezení vstupu osobám, které se dopouštějí na stadionech či v obdobných zařízeních porušování návštěvních řádů či jiného protiprávního jednání. Divák bere na vědomí, že v případě porušení jeho povinností předává pořadatel jeho osobní údaje třetím osobám a to ČSLH, Asociaci profesionálních klubů a dalším klubům, jako dalším správcům. K tomuto účelu je celé hlediště ale i ostatní společné prostory monitorován kamerovým systémem s možností pořizování fotografií, obrazových, obrazově zvukových a zvukových záznamů.

V Plzni dne 15. 8. 2019.